top of page

ЗАШТИТНИ ОГРАДИ Нашата компанија се стреми да ја зголеми функционалноста, безбедноста и организацијата на автопатите и урбаните патишта. За таа цел, нашите системи за безбедност на патиштата ја имплементираат европската норма EN 1317 која дефинира процедури и постапки за тестирање и сертификација на патните системи.

bottom of page